Oświadczenie uczestnika rozgrywek

  1. Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera paintballowego.
  3. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego.
  4. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.
  5. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
  6. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.
  7. Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu.

 

nazwisko i imię uczestnika, data urodzenia, czytelny podpis

............................................ .......................... ...........................

Pobierz oświadczenie w wersji PDF

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika

Oświadczam, iż znany mi jest i zrozumiały regulamin rozgrywek paintballowych oraz treść oświadczenia uczestnika rozgrywek, nie zgłaszam w tej materii żadnych zastrzeżeń w pełni je akceptując i wobec powyższego zezwalam memu dziecku ................................................................. na udział w rozgrywkach paintballowych.

Niniejsze pozwolenie wystawia się jako pozwolenie stałe / jednorazowe* (*niepotrzebne skreślić).

 

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, data, czytelny podpis

..................................... .................................... .............. ..........................

Pobierz oświadczenie w wersji PDF